List of Buddhist architecture in China

The following is a non-exhaustive list of Buddhist temples, monasteries, pagodas, grottoes, archaeological sites and colossal statues in China.

Buddhist temples

Anhui

Beijing

Chongqing

Fujian

Gansu

Guangdong

Guizhou

Hainan

Hebei

Henan

Inner Mongolia Autonomous Region

Hubei

Hunan

Hong Kong

Jiangsu

Jiangxi

Jilin

Liaoning

Macau

  • Kun Iam Temple, (also known as Pou Chai Temple, Chinese: 普濟禪院)

Ningxia

Shaanxi

Shandong

Shanghai

Shanxi

Sichuan

Tianjin

Tibet Autonomous Region (Xizang)

Yunnan

Zhejiang

Grottoes

Statues


External links

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Buddhist_architecture_in_China&oldid=1075974265"